Paragrafen

Ombuigingen

Deze paragraaf biedt u inzicht in de verwerking van het raadsbesluit van 19 april 2021 over de ombuigingen. Eerst blikken wij terug op het proces en de uitgangspunten hierbij. Voor de totstandkoming van de ombuigingen en de Kadernota 2022 zijn een aantal verschillende stappen gezet. Het college heeft eerst de volgende uitgangspunten geformuleerd:

 • realistisch begroten;
 • organisatiekosten beheersen;
 • voorzieningen behouden;
 • geen onomkeerbare besluiten nemen;
 • ruimte scheppen voor noodzakelijke investeringen;
 • ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen

Ten tweede zijn de volgende voorbereidingen getroffen.

 • Met een peiling is de mening van de inwoners van Koggenland gevraagd over mogelijke bezuinigingen. De uitkomst van deze peiling is opgenomen als bijlage 1 bij het raadsvoorstel Ombuigingen.
 • Bureau Berenschot is gevraagd de formatie en kosten van de gemeente Koggenland te onderzoeken. Deze organisatie doet dergelijk onderzoek bij diverse gemeenten, zodat referentiemateriaal beschikbaar is gekomen. De gemeenteraad is over de uitkomsten van dit onderzoek geïnformeerd op de informatieavond op 15 maart 2021.
 • De betrokken ambtenaren hebben de begroting op detailniveau geanalyseerd en vervolgens voorstellen voor ombuigingen voorgelegd aan het college. Ook zijn de financiële resultaten van de afgelopen jaren geanalyseerd om te kijken of daarin structurele aspecten te onderscheiden waren.
 • er is nog eens grondig naar de meerjarige begroting gekeken (met de stofkam).
 • Tot slot zijn de mogelijkheden in kaart gebracht om de inkomsten te verhogen.
  Ter referentie is hierbij onder andere gekeken naar de huidige belastingen
  en andere inkomsten in de overige West-Friese gemeenten. Deze
  gemeenten hebben eveneens te maken met tekorten, waardoor belastingtarieven
  of leges in de komende jaren mogelijk nog wijzigen. Het college heeft meerdere bijeenkomsten belegd waarop
  onder andere op basis van de hierboven genoemde informatie gesproken is over de verschillende mogelijkheden om te komen tot een evenwichtig pakket aan ombuigingen. Uitgangspunt was om de voorzieningen zo veel mogelijk op het huidige kwaliteitsniveau te handhaven en geen onomkeerbare besluiten te nemen over deze voorzieningen. Dit ook vanwege de lopende discussie over een mogelijke stijging van inkomsten vanuit het Gemeentefonds.

Betrokkenheid gemeenteraad
De gemeenteraad is vanaf december 2020 betrokken geweest bij het proces en heeft ook voorstellen ingediend voor ombuigingen. Daarnaast kon u op 15 februari 2021 vragen stellen over de uitkomsten van de diverse onderzoeken en nogmaals suggesties doen aan het college om een sluitende meerjarige begroting te presenteren.

Resultaat: de Kadernota 2022
Alle verzamelde informatie heeft geleid tot het raadsvoorstel/de kadernota 2022 waarin het college uiteenzet op welke manier de structurele tekorten weggewerkt kunnen worden. Daarbij is ook rekening gehouden met de te verwachte investeringen die op korte termijn noodzakelijk zijn. Immers, als die op een later moment aan de raad worden voorgesteld, zou dat elke keer tot nieuwe ombuigingen moeten leiden. Het college heeft er daarom voor gekozen alle op dit moment verwachte noodzakelijke investeringen en structurele extra kosten op te nemen in het voorstel. Daarmee is een totaaloverzicht ontstaan, dat ter besluitvorming voorligt en als basis dient voor de P&C-documenten die later dit jaar aan u worden voorgelegd.

Verwerking in de Begroting 2022
Het raadsbesluit ombuigingen is verwerkt in de opstelling van de begroting voor 2022. In de tabel hieronder vindt u een totaalbeeld van de verschillende ombuigingen, bestaande uit de ombuigingen en inkomstenverhogingen én de verwachte en noodzakelijke budgetvragen.

Verwachte investeringen en noodzakelijke budgetvragen
Hieronder ziet u een totaalbeeld van de investeringen en noodzakelijke budgetvragen die vanuit de ombuigingen zijn meegenomen in de opstelling van de begroting voor 2022.

Een nadere inhoudelijke toelichting op de posten in de tabel hiervoor vindt u in het raadsvoorstel ombuigingen.

Ombuigingen en inkomstenverhogingen
In de tabel hierna ziet u ombuigingen en verhoging van inkomsten die onderdeel zijn van het raadsbesluit ombuigingen en ook zo zijn verwerkt in de begroting voor 2022.

Een nadere inhoudelijke toelichting op de posten in de tabel hiervoor vindt u in het raadsvoorstel ombuigingen.

Periodieke verantwoording ombuigingen
In de reguliere P&C-cyclus wordt u op de hoogte gehouden over de voortgang en realisatie van de ombuigingen. Zo zullen wij u via de Zomernotitie 2022 tussentijds informeren en rapporteren over de voortgang van de ombuigingen. In de jaarrekening over 2022 zullen wij in een aparte paragraaf Ombuigingen inzicht geven in de realisatie over 2022.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06