Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf krijgt u een overzicht en een toelichting op de lokale heffingen, het beleid voor de lokale heffingen en een overzicht van de tarieven. Naast de algemene uitkering uit het Gemeentefonds zijn de gemeentelijke belastingen en de heffingen de belangrijkste inkomstenbronnen.

 • Belastingen  zijn ongebonden heffingen, waarvan de opbrengst vrij besteedbaar is. De gemeente Koggenland kent de volgende belastingen:
  • onroerende-zaakbelastingen;
  • forensenbelastingen;
  • toeristenbelasting.

De opbrengst wordt vastgesteld door de gemeenteraad.

 • Heffingen  zijn gebonden heffingen, waarbij een bepaalde vergoeding wordt betaald voor een specifieke dienst. De opbrengst van de heffing mag niet meer bedragen dan de kosten die we hiervoor maken. De gemeente Koggenland kent de volgende heffingen:
  • afvalstoffenheffing;
  • rioolheffing;
  • leges;
  • lijkbezorgingsrechten (grafrechten).

In het tweede kwartaal van 2022 wordt uw raad geïnformeerd over de te verwachte financiële consequenties die voort (kunnen) uit de overdracht van de wegen per 1 januari 2023. Het gaat hierbij dan om de gevolgen voor de tariefstelling OZB en de invoer van een waterzorgheffing, die in de plaats komt van de rioolheffing.

WOZ-waarde
Op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) bepaalt de gemeente jaarlijks de waarde van alle woningen, bedrijfspanden en onbebouwde stukken grond. De gemeente bepaalt de WOZ-waarde van een onroerende zaak naar de waarde op de waarde peildatum, die altijd ligt op 1 januari van het vorige belastingjaar. Dus voor het belastingjaar 2022 kijken we naar waarde peildatum 2021. De gemiddelde waarde van alle woningen in Koggenland zal voor het belastingjaar 2022 naar verwachting stijgen met 12%.

De kwaliteit van de WOZ-waarden wordt gecontroleerd door de Waarderingskamer. Deze kamer heeft vorig jaar na onderzoek meegedeeld dat de taxaties aan de gestelde eisen voldoet en aan gemeente Koggenland het hoogste kwaliteitspredicaat toegekend van 5 (van de 5) sterren. Daar zijn we trots op. Na deze goedkeuring hebben we toestemming om de aanslagen te versturen.

De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven en kan worden opgevraagd via www.wozwaardeloket.nl.

Onroerende-zaakbelastingen
De onroerende-zaakbelasting (OZB) is gebaseerd op de WOZ-waarde van een object (woning, bedrijf en/of grond). De WOZ-waarde staat op het aanslagbiljet. De eigenaar van een woning betaalt alleen het eigenarengedeelte OZB. De eigenaar en gebruiker van een bedrijf betaalt zowel het eigenarengedeelte als het gebruikersgedeelte.

Forensenbelastingen
Forensenbelasting wordt geheven bij personen die niet staan ingeschreven als inwoner van Koggenland en meer dan 90 dagen beschikken over een chalet of woning. Zij maken gebruik van de faciliteiten van de gemeente, maar daarvoor ontvangen we geen uitkering uit het Gemeentefonds. Via de forensenbelasting dragen deze personen wel bij in de kosten van gemeentelijke voorzieningen.

Toeristenbelasting
Op 19 april 2021 heeft de raad besloten om het pakket van ombuigingen te verwerken in de begroting 2022. Een onderdeel van dit pakket is de invoering van de toeristenbelasting. De toeristenbelasting wordt geheven van degene die gelegenheid biedt tot verblijf (de ondernemer), maar de gast van buiten de gemeente betaalt deze belasting. De ondernemer mag de belasting namelijk doorberekenen aan zijn gasten.

Direct na vaststelling worden inwoners over de invoering van toeristenbelasting nader geïnformeerd

Afvalstoffenheffing
Het energie- en afvalbedrijf HVC zamelt voor de gemeente Koggenland het huishoudelijke afval in en verwerkt dit. Hiervoor brengt HVC kosten bij ons in rekening, die wij via de afvalstoffenheffing in rekening brengen bij onze inwoners. Er zijn verschillende tarieven voor eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.

Rioolheffing
Eigenaren van eigendommen die zijn aangesloten op de gemeentelijke riolering dragen bij in de kosten daarvan. Hiermee betalen we de kosten van de inzameling en het transport van afvalwater, bedrijfsafvalwater en hemelwater.

Lijkbezorgingsrechten (grafrechten)
Lijkbezorgingsrechten heffen we voor de kosten van het begraven en voor het onderhoud van graven in onze gemeente.

Leges
Met deze rechten brengen we de kosten van gemeentelijke diensten in rekening. Deze diensten verlenen we op aanvraag. Voorbeelden van deze diensten zijn vergunningverlening en de afgifte van paspoorten en rijbewijzen.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06