Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Deze paragraaf beschrijft de mate waarin de gemeente in staat is om niet-begrote kosten te dekken. Het weerstandsvermogen is afhankelijk van de beschikbare weerstandscapaciteit en de middelen die nodig zijn om de risico’s op te kunnen vangen (benodigde weerstandscapaciteit).

De paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing bevat op grond van artikel 11 van het BBV ten minste:

 • een inventarisatie van de weerstandscapaciteit;
 • een inventarisatie van de risico’s;
 • het beleid voor de weerstandscapaciteit en de risico’s;
 • kengetallen voor de:
  • nettoschuldquote;
  • nettoschuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
  • solvabiliteitsratio;
  • grondexploitatie;
  • structurele begrotingsruimte;
  • belastingcapaciteit;
  • beoordeling van de verhoudingen tussen de kengetallen en de financiële positie.
Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06