Paragrafen

Woningbedrijf

In het collegeprogramma voor 2022 zijn geen bijzondere activiteiten voor het Woningbedrijf opgenomen. Wel spelen er diverse ontwikkelingen voor 2022, waar we in deze paragraaf op ingaan.

Op 17 juni 2019 heeft de gemeenteraad onder andere de missie, visie, transformatieopgave, organisatorische ambities en bijbehorende financiële kaders vastgesteld van het cluster vastgoed, en in het bijzonder van het gemeentelijk Woningbedrijf. Het college heeft de daarin benoemde opgave in uitvoering genomen en deze zal meer jaren in beslag nemen. Recentelijk is de raad via een memo geïnformeerd over de stand van zaken.

De belangrijkste drie pijlers zijn professionalisering, verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed en de nieuwbouw van huurwoningen voor het Woningbedrijf. De professionalisering (zoals verbeteringen in data, processen, organisatie, integraliteit) wordt in 2022 ingevuld door het herijken van de meerjarenonderhoudsplannen (vast te stellen in 2022 en te verwerken in de begroting voor 2023). Diverse beleidsuitgangspunten voor verhuur en onderhoud worden vernieuwd of opnieuw opgesteld. Ook wordt in 2022 gestart met de nieuwe werkwijze voor het dagelijks onderhoud: een prestatiecontract in ketensamenwerking, dat via een Europese aanbesteding in de markt wordt gezet. Ook voor het onderhoud van de installaties van het Woningbedrijf moet de gemeente een nieuw contract afsluiten.

We gaan in 2022 beginnen met een portefeuillestrategie van het gemeentelijk vastgoed. Ook wordt er een eerste aanzet gemaakt om de portefeuillestrategie van het gemeentelijk Woningbedrijf tussentijds aan te passen. Daarnaast krijgt vastgoedsturing een centralere positie.

De verduurzaming van het vastgoed is verwerkt in de portefeuillestrategie. Dit gaan we in 2022, conform planning, doen door te starten met de verduurzaming van 36 woningen. Dit tempo ligt hoger dan de 26 woningen die zijn opgenomen in het portefeuilleplan.

Om het woningaanbod kwalitatief op peil te houden verkopen we woningen, maar moeten we ook nieuwe woningen laten bouwen. In 2025 willen we het woningbestand op peil hebben. Dit betekent dat er de komende jaren ongeveer 40 woningen bij moeten komen. Hier ligt overigens een relatie met het verkoopbeleid. In 2022 leveren we 11 appartementen op in de Goorn en start de bouw van 6 huurwoningen in Berkhout.

Tijdens de algemene beschouwingen is gesproken over het afschaffen van de verhuurdersheffing voor woningcorporaties. Welk effect dat heeft op ons woningbedrijf zal moeten worden onderzocht.

Aantal woningen per 31 december 2020:       812 stuks

Spierdijk

60

Zuidermeer

13

Ursem

187

Scharwoude

15

Berkhout

100

Oudendijk

14

Avenhorn

161

De Goorn

249

Obdam

13

Aantal mutaties in 2020: 56

  • 48 reguliere mutaties
  • 2 statushouders
  • 6 urgenten waarvan:
    • 2 urgenten zelf een andere woning gevonden hebben;
    • 1 urgente een woning heeft geweigerd;
    • 1 urgente is doorgeschoven naar 2021;

2 urgenten een woning toegewezen gekregen hebben.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06