Programmaplan; overig

Overhead

Gemeenten moeten vanaf begrotingsjaar 2017 in hun programmaplan een apart overzicht opnemen van de kosten van de overhead. Hierdoor krijgt de gemeenteraad meer inzicht in de totale kosten van de overhead. Onder overhead wordt verstaan het geheel aan functies gericht op sturing en ondersteuning van medewerkers in het primaire proces. Denk daarbij aan leidinggevenden in het primaire proces, communicatie, juridische zaken, facilitaire zaken, huisvesting en financiën.
Het uitgangspunt is dat kosten zo veel mogelijk direct worden toegerekend aan de activiteiten waarvoor ze gemaakt zijn. Lasten (en baten) die niet direct kunnen worden toegerekend (overhead) worden verantwoord op een afzonderlijk taakveld.

(x € 1.000)

2022

2023

2024

2025

Lasten

Informatievoorziening en automatisering

        1.956

        1.816

        1.826

        1.826

Facilitaire zaken

           407

           407

           407

           407

Huisvesting

           669

           664

           665

           675

Overige personeelskosten

           757

           717

           717

           717

Financiële administratie

             56

             44

             44

             44

Salariskosten overhead

        5.395

        4.795

        4.871

        4.871

Juridische zaken

           112

           112

           112

           112

Totaal lasten

     9.352

     8.555

     8.642

     8.652

Baten

Doorrekening kostenplaatsen

        1.902

        1.902

        1.902

        1.902

Verhuur gebouwen

             72

             72

             72

             72

Baten P, B & C

              8

              8

              8

              8

Totaal baten

     1.982

     1.982

     1.982

     1.982

Saldo overheadkosten

     7.370

     6.573

     6.660

     6.670

De kosten van de overhead nemen in 2023 af ten opzichte van 2022. Dit komt vooral doordat er in 2022 incidentele loonkosten zijn (bijvoorbeeld door de organisatieontwikkeling). Deze incidentele loonkosten komen slechts gedeeltelijk terug in 2022, bijvoorbeeld voor de onderdelen Grondbedrijf en Woningbedrijf. Meer informatie vindt u in de paragraaf Bedrijfsvoering.  

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06