Programmaplan; programma's

Welzijn & Zorg

Doelstellingen en activiteiten voor 2022

In 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsplan 2021-2024 vastgesteld, onder de noemer Krachtig verder! Hierin staan de doelstellingen en activiteiten benoemd voor de komende vier jaar. Er wordt een uitvoeringsplan gemaakt voor de acties, dat jaarlijks geactualiseerd en geëvalueerd wordt. Voor 2022 zet de gemeente onder andere in op mantelzorgondersteuning en het bestrijden van eenzaamheid, het optimaliseren van het Resultaat Gestuurd Werken (RGW) en de nieuwe wet inburgering 2022.

Achtergrondinformatie en ontwikkelingen

Zaken die de afgelopen periode door corona niet doorgegaan zijn, gaan we in 2022 weer oppakken. Het gaat bijvoorbeeld om fysieke ondersteuning, dagbesteding en activiteiten. Door de coronacrisis zijn er meer aanvragen binnengekomen bij het Zorgteam en is de problematiek zwaarder geworden, wat ook hogere kosten met zich meebrengt.

In 2022 wordt het Resultaat Gestuurd Werken (RGW) verder geoptimaliseerd. In 2021 wordt de tussenevaluatie opgeleverd, inclusief diverse aanbevelingen. De opdracht was het doen van onderzoek naar de averechtse prikkels in de nieuwe inkoopsystematiek. De tussenevaluatie richt zich op verbeterpunten om het RGW stevig te kunnen implementeren (kortetermijnaanpak) en doorontwikkelen (langetermijnaanpak). Deze tussenevaluatie was nodig om te onderzoeken op welke manier we het RGW optimaal kunnen doorvoeren.

Het woonplaatsbeginsel wordt gewijzigd, en dit heeft mogelijk invloed op de kosten in de jeugdzorg. Kinderen die verblijven in de gemeente Koggenland, maar van wie de gezagvoerende ouder(s) buiten onze gemeente wonen, worden voortaan gefinancierd door die andere gemeente. Dit geldt ook andersom. Het is nog niet duidelijk om hoeveel kinderen dit gaat en evenmin hoeveel geld ermee gemoeid is.  

De nieuwe Wet inburgering 2022 wordt in regionaal verband vormgegeven. We werken hierin intensief samen met de overige West-Friese gemeenten. Hierbij werken we aan een centrale regionale intake. De lokale werkwijze moet aangepast worden aan de nieuwe vorm van begeleiding en ondersteuning van statushouders.

Beleidsvelden Welzijn & Zorg

Lasten en baten

x 1.000

Lasten

22.120

32,7 %

Baten

5.262

7,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06