Financiële begroting

Overzicht van baten en lasten

In de tabel hierna vindt u een integraal beeld van de baten en lasten en het saldo per programma, aangevuld met de baten en lasten die samenhangen met de algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien.

Begroting 2022

(x € 1.000)

Baten

Lasten

Saldo

V/N

Programma Dienstverlening & Bestuur*

3.437

16.067

12.630

N

Programma Welzijn & Zorg

5.262

22.120

16.858

N

Programma Wonen & Ondernemen

12.942

18.743

5.801

N

Algemene dekkingsmiddelen

41.882

140

(41.742)

V

Overhead

1.982

8.898

6.916

N

Heffing Vpb

-

-

-

Bedrag onvoorzien

-

45

45

N

Saldo van baten en lasten

65.505

66.013

508

N

Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves:

Programma Dienstverlening & Bestuur

716

-

716

V

Programma Welzijn & Zorg

572

-

572

V

Programma Wonen & Ondernemen

100

880

(780)

N

Totaal toevoegingen/onttrekkingen reserves

1.388

880

508

V

Geraamd resultaat

66.893

66.893

-

* excl. algemene dekkingsmiddelen, overhead, heffing Vpb en onvoorzien.

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06