De gemeentebegroting 2022 is sluitend. Dat betekent dat de uitgaven en inkomsten van de gemeente Koggenland in evenwicht zijn. De basis voor deze begroting hebben wij samen met u gelegd in april van dit jaar. Middels een enquête heeft u de raadsleden suggesties gedaan op welke beleidsterreinen de gemeente meer of minder geld uit kon en/of mocht geven. Deze suggesties en een meevallende uitkering uit het Gemeentefonds hebben geleid tot een financieel sluitende begroting. De gemeentelijke belastingen stijgen wel, maar dat heeft o.a. te maken met de hogere kosten voor het inzamelen van afval, maar de aanvankelijk voorgenomen extra verhoging van de onroerend-zaakbelasting van € 235.000,- kan gelukkig achterwege blijven. In de begroting 2022 is ook voldoende financiële ruimte om invulling te geven aan uw/onze ambities. U moet dan denken aan de bouw van meer woningen, investeren in duurzaamheid en het terugdringen van de wachtlijsten in de jeugdzorg.

Ik wens u veel lees plezier.

Met vriendelijke groet,

Jan Houtenbos

Wethouder financiën

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06