Bijlagen

Overzicht geraamde baten en lasten per taakveld

Programma Dienstverlening & Bestuur

Nr.

Omschrijving

V/N

2022

2023

2024

2025

0-1

Bestuur

N

2.390

2.356

2.356

2.356

0-10

Mutaties reserves

V

508

739

766

766

0-2

Burgerzaken

N

408

408

408

408

0-4

Overhead

N

7.370

6.572

6.659

6.670

0-5

Treasury

V

228

228

228

228

0-61

OZB woningen

V

2.160

2.160

2.160

2.160

0-62

OZB niet-woningen

V

1.131

1.131

1.131

1.131

0-64

Belastingen overig

N

69

69

69

69

0-7

Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

V

32.226

31.779

31.644

31.801

0-8

Overige baten en lasten

V

1.258

1.639

1.934

1.796

1-1

Crisisbeheersing en brandweer

N

1.637

1.637

1.637

1.637

1-2

Openbare orde en veiligheid

N

531

531

531

531

Programma Welzijn & Zorg

Nr.

Omschrijving

V/N

2022

2023

2024

2025

4-2

Onderwijshuisvesting

N

729

729

767

703

4-3

Onderwijsbeleid en leerlingzaken

N

1.265

1.243

1.268

1.268

5-1

Sportbeleid en activering

N

95

95

95

95

5-2

Sportaccommodaties

N

627

637

643

626

5-3

Cult.presentatie, -productie en -partic.

N

165

116

116

116

5-4

Musea

N

21

21

21

21

5-6

Media

N

426

427

427

427

5-7

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

N

1.758

1.780

1.783

1.802

6-1

Samenkracht en burgerparticipatie

N

878

668

668

668

6-2

Wijkteams

N

1.556

1.556

1.556

1.556

6-3

Inkomensregelingen

N

1.561

1.561

1.561

1.561

6-4

Begeleide participatie

N

3.687

3.673

3.673

3.673

6-6

Maatwerkvoorziening (WMO)

N

732

732

732

732

6-71

Maatwerkdienstverlening 18+

N

823

823

823

823

6-72

Maatwerkdienstverlening 18-

N

5.129

5.029

5.029

5.029

6-81

Geëscaleerde zorg 18+

N

248

110

110

110

6-82

Geëscaleerde zorg 18-

N

792

817

817

817

7-1

Volksgezondheid

N

1.144

1.142

1.134

1.134

Programma Wonen & Ondernemen

Nr.

Omschrijving

V/N

2022

2023

2024

2025

2-1

Verkeer en vervoer

N

2.107

2.083

2.090

2.161

3-1

Economische ontwikkeling

N

164

164

164

164

3-3

Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

N

17

17

17

17

3-4

Economische promotie

N

3

3

3

3

7-2

Riolering

N

2

2

2

2

7-3

Afval

V

648

648

648

648

7-4

Milieubeheer

N

630

566

566

566

7-5

Begraafplaatsen en crematoria

V

37

37

37

37

8-1

Ruimtelijke ordening

N

484

484

484

484

8-2

Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

N

118

118

118

118

8-3

Wonen en bouwen

N

630

714

687

687

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06