Bijlagen

Woningbedrijf

(x € 1.000)

Rekening

Begroting

Omschrijving

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bedrijfsopbrengsten

Huurontvangsten

5.270

5.312

5.338

5.365

5.392

5.392

Vergoedingen

30

30

30

30

30

30

Overige baten

1

1

1

1

1

Boekwinst verkoop woningen

1.283

1.176

1.000

1.000

1.000

1.000

Totaal bedrijfsopbrengsten

6.582

6.519

6.369

6.396

6.423

6.423

Bedrijfslasten

Afschrijvingen

1.033

1.029

1.029

1.189

1.189

1.189

Onderhoudslasten

1.280

1.155

1.155

1.153

1.153

1.153

Huurderving

23

40

40

40

40

40

Overige bedrijfslasten:

Belastingen

296

316

317

317

317

317

Verhuurdersheffing

683

681

681

697

697

697

Diverse kosten

156

289

149

132

132

132

Loonkosten

371

556

495

475

475

475

Bijdrage Algemene dienst

1.428

1.490

1.493

1.493

1.493

1.493

Totaal bedrijfslasten

5.271

5.556

5.360

5.496

5.496

5.496

Rente

Rentebaten

59

-

-

-

-

-

Rentelasten

45

46

42

103

103

103

Renteresultaat (N)

(14)

46

42

103

103

103

Bedrijfsresultaat

1.324 V

917 V

880 V

797 V

824 V

824 V

Deze pagina is gebouwd op 11/05/2021 08:34:45 met de export van 11/05/2021 08:26:06